Đồng hồ đo lưu lượng Metrix G4

Lưu lượng tối đa – Qmax 6m3/h
Lưu lượng tối thiểu – Qmin 0.04m3/h
Áp suất tối đa – Pmax 2bar
Khối lượng tuần hoàn – V 1.2dm3
Kết nối ren ống 3/4″
Xuất xứ Metrix – Ý