KHỚP NỐI NHANH (ĐẦU NẠP) TRÊN XE BỒN LPG (FEMALE COUPLING)